Nabór na stanowisko bibliotekarza

Utworzono dnia 10.06.2014

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Stęszewie ogłasza nabór na stanowisko bibliotekarza – pracownik wypożyczalni dla dzieci i młodzieży.

 1.     Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna w Stęszewie

 2.     Wymiar czasu pracy: pełen etat; zatrudnienie od 1 lipca 2014 r.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie minimum średnie
 • niekaralność
 • ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej
 • znajomość rynku wydawniczego
 • dobra znajomość obsługi komputera

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • udostępnianie zbiorów biblioteki
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
 • organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych, mających na celu propagowanie
 • czytelnictwa
 • udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej
 • udostępnianie użytkownikom komputerów i pomoc w korzystaniu z nich
 • dbałość o stan powierzonego mienia

    Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • życiorys (CV)
 • życiorys (CV) i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm.)
 • kopie świadectw pracy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • oświadczenie o niekaralności 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty należy składać w Bibliotece Publicznej w Stęszewie, ul Poznańska 11 w nieprzekraczalnym terminie do 20.06.2014r.  w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko bibliotekarza". (Decyduje data stempla pocztowego).
  Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

Uwagi końcowe:

 • Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej
 • Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone