Ochrona danych osobowych

 

 INFORMACJA  DLA  UŻYTKOWNIKÓW  BIBLIOTEKI

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Stęszewie, ul. Rynek 22, 62-060 Stęszew.
  Został powołany inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iodo@wpinfo.com.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
  wypełnienia obowiązków wynikających z przepisu prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
  realizacji umów zawartych z kontrahentami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na zaspokojeniu potrzeb oświatowych, kulturalnych
  i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawę z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Dane osobowe będą również wykorzystywane do kontaktu z Biblioteką.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 5. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. 
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim poza instytucjami upoważnionymi z mocy prawa. 
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.
 9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji czynności na którą została wyrażona zgoda lub przez okres wynikający z przepisów prawa.