Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej w Stęszewie

Biblioteka Publiczna w Stęszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej w Stęszewie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-04-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre pliki nie są dostępne cyfrowo
 • brak opisów zdjęć i grafik

Wyłączenia

 • pewne dokumenty mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2000-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-06-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Justyna Stoltmann-Prędka
 • E-mail: biblioteka@steszew.pl
 • Telefon: 618134092

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Stęszewie
 • Adres: Rynek 22, 62-060 Stęszew
 • E-mail: biblioteka@steszew.pl
 • Telefon: 618134092

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Biblioteka Publiczna w Stęszewie ul. Rynek 22, 62-060 Stęszew

Lokal biblioteki znajduje się na parterze i posiada dwa wejścia, jedno z nich ma podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz dzwonek przywołujący personel. W budynku brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do wypożyczalni biblioteki można wjechać na wózku. Do pomieszczenia czytelni można wjechać na wózku. W bibliotece nie ma informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

Biblioteka Publiczna w Stęszewie, Filia Będlewo, ul. Szkolna 4, 62-060 Będlewo

Lokal filii znajduje się na parterze. Nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna może wejść do lokalu filii z pomocą pracownika lub osoby towarzyszącej. W filii nie ma informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń filii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online. W budynku brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Biblioteka Publiczna w Stęszewie, Filia Strykowo ul. Szkolna 9, 62-060 Strykowo

Lokal filii znajduje się na parterze. Nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna może wejść do lokalu filii z pomocą pracownika lub osoby towarzyszącej. W filii nie ma informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń filii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online. W budynku brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Filii Biblioteki Publicznej w Stęszewie, ul. Pocztowa 12, 62-060 Jeziorki

Lokal filii znajduje się na parterze. Do wypożyczalni filii można wjechać na wózku. Osoba niepełnosprawna może wejść do lokalu filii z pomocą pracownika lub osoby towarzyszącej. W filii nie ma, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem jest duży parking i możliwośc zaparkowania przez osoby niepełnosprawne. Do pomieszczeń filii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online. W budynku brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Biblioteka Publiczna w Stęszewie, Filia Trzebaw ul. Mosińska 1, 62-060 Trzebaw

Lokal filii znajduje się na parterze. Nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna może wejść do lokalu filii z pomocą pracownika lub osoby towarzyszącej. W filii nie ma informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online. W budynku brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.