Udostępnianie Internetu

Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2022

Dyrektora Biblioteki Publicznej
w Stęszewie z dnia 25 sierpnia 2022 r.

 

Regulamin korzystania ze sprzętu komputerowego i usługi dostępu 

do Internetu w Bibliotece publicznej w Stęszewie

§ 1
Warunki korzystania

1. Regulamin obejmuje wszystkie biblioteki publiczne gminy Stęszew.

2. Korzystanie ze sprzętu komputerowego i usługi dostępu do Internetu w placówkach bibliotecznych jest bezpłatne.
3. Użytkownik może korzystać z usługi dostępu do nieodpłatnego Internetu na stanowisku komputerowym udostępnionym przez bibliotekę lub na własnym sprzęcie (laptop, tablet, smartfon) wyłącznie pod warunkiem okazania bibliotekarzowi karty bibliotecznej lub ważnego dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem. 

4. Biblioteka prowadzi rejestr korzystania ze sprzętu komputerowego i usługi bezpłatnego Internetu. Gromadzi dane osobowe użytkowników i przetwarza je zgodnie z zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), „RODO”.

5. Pełna informacja o celu i czasie przetwarzania danych osobowych użytkowników znajduje się na stronie internetowej Biblioteki: https://bibliotekasteszew.info/ochrona-danych-osobowych

6. O zamiarze rozpoczęcia pracy przy komputerze oraz korzystania z usługi bezpłatnego Internetu należy poinformować bibliotekarza.

7. Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów dydaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych.
8. Na stanowiskach komputerowych można korzystać ze wszystkich programów zainstalowanych na komputerze.

9. Bibliotekarz ma prawo monitorowania przeglądanych przez użytkownika stron i wykonywanych przy komputerze czynności. Bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania korzystania ze sprzętu komputerowego lub Internetu w przypadku naruszenia przez użytkownika regulaminu.
10. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą bibliotekarza – 2 osoby.
11. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę. Czas ten może zostać wydłużony przez bibliotekarza w przypadku braku osób oczekujących na wolne miejsce przy komputerze.
12. Użytkownik powinien posiadać podstawową znajomość obsługi komputera. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy przy korzystaniu z programów komputerowych i Internetu.
13. Wyniki własnej pracy i poszukiwań w zasobach internetowych można zapisać na własnym nośniku pamięci pen-drive po uprzednim sprawdzeniu nośnika programem antywirusowym  przez bibliotekarza. Użytkownik ma obowiązek poinformowania bibliotekarza o chęci zapisania informacji.
 

§ 2
Użytkownikowi zabrania się

1. Korzystania na komputerze biblioteki z własnego oprogramowania, instalowania nowego oprogramowania oraz wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu i oprogramowania zainstalowanego na dysku twardym.
2. Korzystania na komputerze biblioteki z własnych nośników informacji bez zgody bibliotekarza. Wykorzystywania komputera biblioteki do celów zarobkowych.
4. W trakcie korzystania z bezpłatnego Internetu oferowanego przez Bibliotekę zabrania się przeglądania stron zawierających treści o charakterze pornograficznym, wulgarnym, nieetycznym, naruszającym zasady społecznego współżycia.
5. Wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
6. Spożywania posiłków i picia napojów podczas pracy przy komputerze.
7. Korzystania z komputerów i usługi dostępu do Internetu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź pod wpływem środków odurzających.

§ 3
Poszanowanie sprzętu komputerowego i nośników informacji

  1. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania sprzętu komputerowego oraz szczególnej ostrożności przy korzystaniu z nośników informacji.
  2. Obowiązkiem użytkownika jest zgłoszenie dostrzeżonych uszkodzeń sprzętu komputerowego.
  3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń dokonanych przez użytkownika na komputerze bibliotecznym, dyrektor biblioteki może odmówić prawa do korzystania ze stanowiska komputerowego i usługi bezpłatnego Internetu na czas określony lub bezterminowo.

§ 4
Zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego

  1. Użytkownik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego biblioteki.
  2. Za uszkodzenia użytkownik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa dyrektor biblioteki, w zależności od stopnia uszkodzenia.
  3. Po otrzymaniu odszkodowania, biblioteka wydaje użytkownikowi pokwitowanie.
  4. Użytkownik korzystający z własnego sprzętu komputerowego lub innego podłączającego się do sieci komputerowej Biblioteki odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone przy jego pomocy (nawet osoby trzecie).

 

§ 5
Przepisy końcowe

Użytkownik, który nie stosuje się do przepisów regulaminu lub w sposób rażący je narusza może zostać pozbawiony prawa do korzystania ze sprzętu komputerowego i usługi dostępu do Internetu na czas oznaczony lub bezterminowo.

Załącznik do Regulaminu stanowi dokument: Rejestr użytkowników korzystających z bibliotecznego sprzętu komputerowego i usługi bezpłatnego dostępu do Internetu.

Rejestr jest dostępny w Wypożyczalniach Biblioteki.