Regulamin korzystania z Biblioteki

  Załącznik do Zarządzenia nr 16/2022

Dyrektora Biblioteki Publicznej w Stęszewie

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STĘSZEWIE

 

Regulamin korzystania ze zbiorów biblioteki określa prawa i obowiązki użytkowników zgodnie z przepisami
Ustawy o bibliotekach. Użytkownik biblioteki jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i przestrzegania zawartych w nim postanowień.

Regulamin dotyczy korzystania z bibliotek publicznych na terenie Gminy Stęszew:  Biblioteki Publicznej w Stęszewie, filii bibliotecznych w Strykowie, Jeziorkach, Będlewie, Trzebawiu i Sapowicach.

 

§1

1. Korzystanie z biblioteki ma charakter powszechny i bezpłatny.

2. Użytkownik pełnoletni powinien przy zapisie:

a) okazać dowód osobisty stwierdzający tożsamość,

b) złożyć podpis na karcie zapisu, zobowiązując się do przestrzegania regulaminu biblioteki.

3. Za niepełnoletniego użytkownika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni, przedkładając do wglądu dowód osobisty.

4. Po dokonaniu rejestracji użytkownik otrzymuje kartę biblioteczną, która upoważnia do korzystania ze zbiorów bibliotecznych

5. Karta biblioteczna wydawana jest bezpłatnie. Za zniszczenie lub zagubienie karty odpowiedzialność ponosi użytkownik - pokrywa koszt wydania nowej karty bibliotecznej

w wysokości 5,00 zł).

6. Użytkownik zobowiązany jest informować pracownika biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania, pracy lub szkoły, numeru telefonu, adresu e-mail.

7. Udział użytkowników w imprezach organizowanych przez bibliotekę np.: konkursy, spotkania autorskie, wyjazdy itp. jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na:

a) upublicznienie wyników,

b) utrwalenie i publikację własnego wizerunku na zdjęciach dla celów popularyzacji działalności Biblioteki.

§2

1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Biblioteka Publiczna w Stęszewie, ul. Rynek 22, 62-060 Stęszew.

Został powołany inspektor ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iodo@wpinfo.com.pl.

2. Dane osobowe użytkowników przetwarzane będą w celach:

a) umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych – na podstawie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,

b) nawiązania kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem adresu email z czytelnikiem – na podstawie wyrażonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

c) ewentualnie w celu dochodzenia przysługujących administratorowi roszczeń, windykacji należności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest obrona i dochodzenie roszczeń.

4. Dane osobowe użytkownika będą przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora, uczestniczącym w wykonywaniu czynności administratora, tj. m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne, udostępniającym systemy informatyczne, usługi hostingowe, usługi prawne, windykacyjne.

5. Dane użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich (nienależących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

6. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku w którym ostatni raz wypożyczono książkę, natomiast w przypadku wystąpienia kar lub innych należności – do czasu wyegzekwowania tych opłat. Dane osobowe niezbędne do sporządzania statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

7. Użytkownik posiada:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

b) prawo ich sprostowania, usunięcia (w zakresie w jakim podanie danych nie jest wymagane w ramach obowiązujących przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania,

c) prawo do przenoszenia danych (w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody),

d) prawo wniesienia sprzeciwu.

8. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody, użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Podanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi korzystanie ze zbiorów bibliotecznych. Podanie danych dodatkowych, tj. adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość skorzystania z zasobów bibliotecznych.

11. Dane użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

12. Informacje o celu i czasie przetwarzania danych osobowych użytkowników znajduje się na stronie internetowej biblioteki: https://bibliotekasteszew.info/ochrona-danych-osobowych

 

§3

1. Wypożyczać można jednorazowo do 15 książek.

2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.

3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych książek, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych użytkowników.

4. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

5. Użytkownikom, którzy nie zwracają wypożyczonych książek w terminie określonym w regulaminie, ogranicza się liczbę wypożyczonych książek do 2 egzemplarzy.

6. Użytkownik może dokonać rezerwacji książki osobiście, telefonicznie, mailowo lub poprzez komunikatory internetowe z których korzysta biblioteka (np. FB Messenger, WhatsApp).

7. Zarezerwowana książka powinna być odebrana w ciągu 7 dni od powiadomienia użytkownika o jej dostępności. Po upływie tego terminu nieodebrana książka odkładana jest na półkę lub przechodzi na kolejnego rezerwującego.

8. Zbiory biblioteczne można wypożyczać na zewnątrz. W przypadku pozycji z tzw. „księgozbioru podręcznego” tytuły można wypożyczyć do domu po uprzednim uzgodnieniu z bibliotekarzem obsługującym wypożyczalnię.

 

§4

1. Na prośbę użytkownika biblioteka w miarę możliwości sprowadza książki z innych bibliotek w kraju w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

2. Użytkownik zamawiający tą drogą książki ponosi koszty przesyłki pocztowej.

 

§5

1. Na terenie biblioteki użytkownicy korzystają z wolnego dostępu do półek.

2. Wybrane książki użytkownik przekazuje do bibliotekarza, który dokonuje wypożyczenia. Książki zwracane są bezpośrednio bibliotekarzowi.

 

§6

Bibliotekarz pomaga użytkownikom w wyborze książek i innych jednostek wchodzących w skład księgozbioru. Bibliotekarz udziela informacji o zbiorach, pomaga w doborze literatury, uczy korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i baz danych dostępnych w bibliotece.

§7

1. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością biblioteki, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki użytkownik zobowiązany jest ją odkupić. Za zgodą bibliotekarza może dostarczyć książkę inną, nie mniejszej wartości, przydatną bibliotece pod względem treści.

 

§8

1. Jeżeli użytkownik przetrzymuje książki znacznie ponad termin określony w § 3 pkt. 2 niniejszego regulaminu -  otrzymuje upomnienie.

2. Jeśli użytkownik odmawia zwrotu książek, biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§9

1. W bibliotece można korzystać ze sprzętu komputerowego i bezpłatnego dostępu do Internetu. Warunki korzystania z tych usług określa odrębny regulamin.

 

§10

1. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych. Zabrania się jedzenia i picia podczas pracy z księgozbiorem w lokalu biblioteki.

2. Z biblioteki nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe oraz odbiegające swoim zachowaniem i czystością od ogólnie przyjętych norm społecznych.

3. W czasie, gdy w domu użytkownika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać ze zbiorów bibliotecznych.

 

§11

Skargi i wnioski użytkownicy mogą zgłaszać do dyrektora Biblioteki Publicznej w Stęszewie.

 

§12

Użytkownik łamiący przepisy niniejszego regulaminu może być pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki na czas określony lub bezterminowo. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

§13

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2022 r.